Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 26 2017

sixandnine
21:35
4841 190a 500
Reposted fromslodziak slodziak
sixandnine
21:29
21:27
3742 d4e4
Reposted fromdivi divi viaMezame Mezame
sixandnine
21:25
sixandnine
21:23
Im większe w człowieku wewnętrzne rozbicie, poczucie własnej słabości, niepewności i lęk, tym większa tęsknota za czymś, co go z powrotem scali, da pewność i wiarę w siebie.
— Antoni Kępiński
sixandnine
21:20
sixandnine
21:20
sixandnine
21:18
Marzę o bogu, co ześle mi kogoś, kto pomoże mi zrozumieć, że życie jest śliczne.
Reposted fromorchis orchis viagingerowaa gingerowaa
sixandnine
21:17
Spośród wszelkich trudności, które spotykają człowieka w życiu, nic nie stanowi gorszej kary niż zwykłe czekanie.
— Khaled Hosseini
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazapachsiana zapachsiana

November 13 2017

sixandnine
14:50
sixandnine
14:50

November 12 2017

sixandnine
09:06
3876 542b
sixandnine
08:57
6151 c954 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaolivierk olivierk

November 11 2017

sixandnine
22:34
Właśnie nadeszło 'kiedyś' i nic się nie zgadza.
— Wojciech Kuczok - Senność
Reposted fromniewychowana niewychowana
sixandnine
22:34
4981 f634 500
Reposted fromniewychowana niewychowana
sixandnine
22:31
Wiesz jak to jest gdy kolejny raz uświadamiasz sobie jak naiwna jesteś? Czułaś się chciaż raz tak zdeptana, że było Ci wstyd przed samą sobą? 
— i którędy iść? którą wybrać z dróg?
sixandnine
22:31
To nigdy nie jest do końca twój wybór, że odchodzisz. To również wybór tego kogoś, kto pozwala ci odejść.
— znalezione.
22:28
22:27
Jak się człowiek raz zawiedzie, to żyje pod presją.
— (via thekrolewnabezkorony)
Reposted fromdivi divi viadancingwithaghost dancingwithaghost
sixandnine
22:26
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl