Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2018

sixandnine
19:10
sixandnine
19:07
Chciałoby się zacząć jeszcze raz
— Coma "Daleka droga do domu"
sixandnine
19:02
2902 12c6 500
sixandnine
19:00
6830 671c 500
Reposted frominto-black into-black viavertheer vertheer
sixandnine
18:55
5707 761f 500
Reposted from777727772 777727772 viapannakojot pannakojot
sixandnine
18:54

March 18 2018

sixandnine
19:40
Reposted fromshakeme shakeme vialajla lajla
19:10
sixandnine
19:10
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia

March 17 2018

sixandnine
16:55
9439 321f
sixandnine
16:54
3762 6b77 500
Reposted from777727772 777727772 viatouchthesky touchthesky
sixandnine
16:53
1334 1d31
Reposted fromndmyth ndmyth viaaudacityofhuge audacityofhuge
sixandnine
16:52
Zawsze coś będzie łączyło ludzi, którzy choć przez chwilę byli ze sobą szczęśliwi.
Reposted fromakward akward viaaudacityofhuge audacityofhuge
sixandnine
16:52
Co mam mówić, [...] czego ty ode mnie oczekujesz? Przecież jestem tak banalna, że aż typowa, nic się nie dzieje, jestem nigdzie i wszędzie, zawsze i nigdy. Kiedyś byłam bardziej, tak mi się przynajmniej wydawało, a teraz jestem mniej. Teraz tylko trwam, nie wierząc i nie oczekując.
— Marta Fox, "Ocalenie"
sixandnine
16:51
0432 a144 500
Reposted frompiehus piehus viaaudacityofhuge audacityofhuge
sixandnine
16:48
5781 5647 500
Reposted frombirke birke viaaudacityofhuge audacityofhuge
sixandnine
16:46
Kobiety mają wspaniały instynkt. Wszystko zauważają - z wyjątkiem tego, co oczywiste.
— Oscar Wilde
Reposted fromlovvie lovvie viaaudacityofhuge audacityofhuge
sixandnine
16:44
Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje.
— Ryszard Kapuściński
sixandnine
16:40
0571 1d91

March 16 2018

sixandnine
14:22
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl